Kua fia fakatau atu la au kapakapa mago?

Kua fia fakatau atu la au kapakapa mago? :ko he tuhi fakatonu mo tagata faifaiva i tua

Suva :FAO/UNDP Regional Fishery Support Programme ,1991


[13] p


Field document

In Tokelauan. Also in English, Tuvaluan and Kosraen

Fishery products -- Marketing

MAIN LIBRARY Noumea